Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, verkopen of welkdanige prestaties, behoudens afwijkende overeenkomst die echter uitdrukkelijk moet worden bedongen op de bestelbon of op een ander geschrift. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en verklaart de voorwaarden te aanvaarden.

2. Wanneer op verzoek van de besteller de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde, blijft de besteller ten allen tijde en in alle omstandigheden persoonlijk gehouden t.o.v. de verkoper tot naleving van alle verbintenissen die uit de overeenkomst en huidige algemene voorwaarden voortvloeien. 

3. Iedere opgegeven termijn, zelfs in geval van vervaldatum, is slechts benaderend; vertraging, kan nooit aanleiding geven tot vernietiging van de bestelling, weigering van de goederen noch schadevergoeding. 

4A. Elk geval van overmacht ontslaat de verkoper van de aansprakelijkheid voor te late levering. Dit zijn bijvoorbeeld: staking, oorlog, lock-out, oproer, mobilisatie, ziekte, brand, verandering van transporttarieven, overheidsmaatregelen in het algemeen, te late levering door leverancier, staking bij leverancier, faillissement van de leverancier, vernieling van de machines, enz. 

4B. Indien de levering van de goederen of prestaties niet kan gebeuren wegens omstandigheden te wijten aan de koper, wordt het recht voorbehouden om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. 

5. Behoudens toepassing van artikel 5, is het niet-opnemen van de gedane bestelling van goederen of prestaties door de besteller een schadevergoeding verschuldigd forfaitair vastgesteld op 25% van het bestelde bedrag, dit uit hoofde van kosten en winstderving. 

6. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten komen tenzij anders bepaald, voor rekening van de koper. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico en kosten van de koper. 

7A. Onze facturen zijn zonder korting op de voorziene vervaldag contant betaalbaar op de zetel tenzij uitdrukkelijk een andere manier of vervaldag is voorzien op de bestelbon of een ander geschrift. Betaling wordt geacht te zijn gedaan vanaf het ogenblik dat de financiële rekening van ETC BVBA wordt gecrediteerd.

7B. Voor bestellingen wordt de prijs als volgt betaald: 
– een voorschot van 20% dient betaald te zijn uitdrukkelijk acht dagen na de plaatsing van de bestelling, 
– het saldo dient betaald te zijn uiterlijk bij de levering van de goederen en/of prestaties. 

8. Bankkosten zijn ten laste van de koper

9. Elk bedrag dat onbetaald blijft binnen de overeengekomen betalingstermijn maakt alle verschuldigde sommen ook deze van niet-vervallen facturen opeisbaar, welke betalingsovereenkomst er moge gemaakt zijn. Bij niet-betaling van een wissel wordt de volledige som opnieuw opeisbaar. 

10. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de vervaldag een conventionele intrest verschuldigd van 1% per maand op het factuurbedrag alsook een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van €65, onverminderd de aanmaning- en gedingskosten, zelfs indien termijnen van respijt zijn toegekend. Onkosten verbonden aan onbetaalde cheques of wissels evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper aangerekend. 

11. De geleverde goederen blijven in ieder geval eigendom van de verkoper tot de volledige vereffening van de factuur die er betrekking op heeft.

12. Het protest tegen de factuur dient bij aangetekend schrijven te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum. Om geldig te zijn moeten alle klachten nopens de geleverde goederen of gepresteerde diensten uiterlijk acht dagen na ontvangst van de goederen of beëindiging der prestaties per aangetekend schrijven zijn overgemaakt. De klachten die betrekking hebben op verborgen gebreken moeten op dezelfde wijze gedaan worden binnen de acht dagen na ontdekking. De poststempel is determinerend voor het bepalen van een al dan niet tijdig protest. 

13. Voor de koper die zelf geen handelaar is, geldt een garantieperiode van twee jaar die begint op het moment van de levering. 

14. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van West-Vlaanderen, afdeling Brugge bevoegd. 

15. Alle overeenkomsten worden beheerst door Belgisch recht.